Az oldal átalakítás alatt áll, megértésüket köszönjük!

Beiratkozás 2020/2021 (felhívás)

Közzétéve: 2020. április 2.
Felhívás a 2020/2021-es nevelési évre történő beiratkozásra

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján a 2020/2021. óvodai nevelési évre történő beiratkozás az előző évektől eltérően más időpontban és más módon elsősorban - a személyes kontaktus elkerülése végett - elektronikusan (e-mailben), vagy telefonon történik. Ehhez az érintett szülők megértése és együttműködése szükséges.

A beiratkozás időpontja: 2020. április 2-17.

A II. kerületi önkormányzati óvodák elérhetősége (e-mail cím, vezető mobil száma), a körzete, az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az alapító okiratuk szerint jogosult óvodák címe és a SZÁNDÉKNYILATKOZAT az alábbi linkeken érhetőek el.

A II. kerületi önkormányzati óvodák körzete

A II. kerületi önkormányzati óvodák elérhetősége

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az alapító okiratuk szerint jogosult óvodák címe

Szándéknyilatkozat

A Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság Intézményirányítási Osztályon az óvodai felvételekkel foglalkozó munkatársa: Rácz Edit 06 30 545 2132, e-mail cím: racz.edit@masodikkerulet.hu.

A beiratkozás SZÁNDÉKNYILATKOZAT kitöltésével történik az alábbiak szerint:

Felhívjuk azon szülők figyelmét, akinek gyermeke szakértői véleménnyel rendelkezik a szándéknyilatkozatot abba az intézménybe juttassa el, amely a szakértői vélemény szerinti jogosult óvoda.

Ha a szülő a gyermeket nem kerületi óvodába, vagy nem önkormányzati fenntartású intézménybe kívánja beíratni, arról e-mail útján a beiratkozás időpontjában szíveskedjék értesíteni a lakhelye szerinti körzetes óvodát.

A körzettel nem rendelkező óvoda vezetője 2020. április 20-ig, a körzetes óvodák vezetői – a többi körzetes óvoda vezetőjével és a fenntartóval történt egyeztetett módon - 2020. április 21-ig döntenek a gyermekek felvételéről és erről - az általuk megadott e-mail címre - értesítik a szülőket.

A körzetes óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi – a többi körzetes óvoda vezetőjével és a fenntartóval egyeztetett módon – azon érintett gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.

A körzeten kívüli gyermekek felvételéről a vezetők 2020. április 30-ig hoznak döntést.

Az intézményvezetők a felvételről írásban, az elutasításról határozatban értesítik a szülőket.

Mi a teendő, ha a szülő szeretné engedélyeztetni gyermeke óvodakezdésének elhalasztását?

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

Mi a teendő, ha a szülő éppen külföldön él vagy költözik, ezért gyermeke nem kezdi meg Magyarországon az az óvodai nevelést?

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni A bejelentéshez használható űrlap az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpontban Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül letölthető. Elektronikus kitöltést követően aláírva az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 1363 Budapest, Pf.19.

A szülő a fenti két esetben a beiratkozás időpontjában (ÁPRILIS 2-17.) a halasztási kérelmi szándékáról, illetve ha külföldön él, vagy külföldre költözik szíveskedjék a körzeti óvodát tájékoztatni.

Galériák

"Tökjó" hét - tökfaragó verseny

2020. november 10.

Szüret

2020. október 17.

Óvodánkról

2020. október 17.